รับตรง+ทุน โครงการเพชรนนทรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

เปิดรับสมัครคัดเลือก
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
ตาม โครงการเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2556
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ลำดับ 1 - 20 (คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก) จะได้รับทุนการศึกษา
ตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดหลักสูตร จำนวน 60,000 บาท ต่อคนต่อปี)เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1เป็น ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร์
2.2 เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด 
3.คุณสมสมบัติเฉพาะ
3.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
หาก ปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะถูก ถอนสถานภาพเป็นนิสิตทันที
รายละเอียดทั้งหมด http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/petch_56/