ยังไม่นิ่ง เสนอเลื่อนสอบ GAT-PAT ครั้งแรก เดือนธันวาคมเพื่อรับตรง !!

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วม กับนายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำ
งานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ของ ทปอ.ว่า ตามที่ ทปอ. จะขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สอบรับตรงในช่วงเดือนมกราคมพร้อมกัน โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 นั้น โดย ทปอ.ได้มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่มไปหารือเกี่ยวกับการปรับปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ประจำปีการศึกษา 2557 ให้เหมาะสม ซึ่งเดิมคณะทำงานแอดมิสชั่นฟอรั่ม เคยเสนอให้เลื่อนการสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT มาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม จากเดิมที่สอบเดือนตุลาคมและมีนาคม แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน GAT/PAT ในการรับตรง ดังนั้น หากปรับตารางการสอบ GAT/PAT มาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม จะมีปัญหาหากต้องเลื่อนรับตรงมาอยู่ในช่วงเดือนมกราคม

ดังนั้น คณะทำงานแอดมิส ชั่นส์ฟอรั่ม จึงเสนอให้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งแรกมาเป็นเดือนธันวาคม และสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนไปใช้ในการรับตรงในเดือนมกราคม ส่วนการสอบ 7 วิชาสามัญนั้นก็สอบเดือนมกราคมเช่นเดิม จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 23 ธันวาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากอธิการบดีคนอื่นๆ และหากได้ข้อสรุปก็จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้โรงเรียนเป็นสถานที่สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ในเดือน ธันวาคม 2556 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงปีการศึกษา 2557 ส่วนการรับตรงของกลุ่มสาขาอื่นๆ อาทิ รับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ก็พร้อมให้ความร่วมมือในการขยับการสอบให้สอดคล้องกันทั้งระบบต่อไป
ที่มา  http://www.matichon.co.th/