ศธ.เล็งยกร่างทรงผม น.ร.ใหม่

UploadImage


          นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใน ฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของ นักเรียน นักศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานได้พิจารณากรณีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนและผู้ปกครอง ว่าการที่ ศธ.กำหนดทรงผมของนักเรียนคือ นักเรียนชายต้องตัดผมสั้นเกรียน และนักเรียนหญิงต้องตัดผมสั้นเห็นติ่งหู กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และบางโรงเรียนได้อนุโลมให้นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์สามารถไว้ผมยาวได้ เป็นการเลือกปฏิบัติ


          "คณะทำงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่ง เสริมความประพฤตินักเรียนหลายฉบับ เรื่องทรงผมก็เป็นเรื่องหนึ่งและโรงเรียนสามารถพิจารณาตามความจำเป็นได้อยู่ แล้ว ดังนั้น จึงมีมติให้ไปรวบรวมกฎระเบียบและยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ให้เหลือเพียงฉบับ เดียว โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และประโยชน์สูงสุดของนักเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษานั้น อาจจะมีการแยกเป็นรายละเอียดของระดับชั้นว่า ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาควรเป็นอย่างไร โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน