สวนดุสิตรับรอบสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร พร้อมรับตรงเด็กพิเศษ

UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบสอบคัดเลือก ทุกหลักสูตร พร้อมเปิดรับหลักสูตรและสาขาที่เปิดรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2556 อีกด้วย

สมัครทางทางอินเทอร์เน็ตที่

http://entrance.dusit.ac.th/recruit/normal_recruit.php

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2555

สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์

02-244-5555
02-244-5920-3

ข้อมูลการสมัครเปิดรับหลักสูตรและสาขาที่เปิดรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ระดับเล็กน้อย-ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 55-70)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา

ความพิการทางด้านสายตา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา

ความพิการทางด้านร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เดินได้ หรือใช้เก้าอี้รถเข็น เช่นพิการ แขน ขา หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา

พิการทางหู

พิการทางตา

พิการทางแขน

พิการทางขา

อื่นๆตามความเหมาะสม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา

พิการทางการได้ยิน แต่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้

พิการทางการพูด

พิการทางสายตา โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบของหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

พิการทางขา แต่สามารถใช้เครื่องช่วยอื่นๆ ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ดี

พิการทางมือหรือแขน แต่สามารถแต่สามารถปฏิบัติงานในสายอาชีพในวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเคมี