โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.เปิดรับสมัครธ.ค.55นี้


UploadImage

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.เปิดรับสมัครในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้การจัดเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปัจจุบันมี 3 สาขาวิชา  คือ เครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)  โยธา (โปรแกรมภาษาไทย)  และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [โปรแกรมภาษาไทย ,(หลักสูตร English Program)]  โดยจะเปิดรับสมัคร นักเรียนสายสามัญ จะต้องเรียนเหมือนกัน คือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ    โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้พัฒนาหลักสูตร ป.วช. เป็น“เตรียมวิศวกรรมศาสตร์”เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไทย และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

   

UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ การจัดเรียนการสอนในระดับ ปวช.   ในช่วงที่ก่อตั้งสถาบันใหม่ๆ ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการเรียนในสมัยนั้นเรียนฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี  ภายหลังได้มีการปรับหลักสูตรให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยการทดลองใช้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนทฤษฎีน้อยกว่าปฏิบัติแต่เน้นการฝึกปฏิบัติมาก  เรียนปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3 วัน ทฤษฎี 2 วัน คือ ปฏิบัติ 60%  เรียนทฤษฎี 40% จากนั้นปรับทฤษฎีมากขึ้น ปฏิบัติน้อยลงโดยเน้นทฤษฎี 50 ปฏิบัติ 50 เพื่อเน้นวิชาการในการ เรียนต่อระดับวิศวะ ที่มีสายปฏิบัติมีความชำนาญงาน  ควบคู่ไปกลับการ “สร้างคนสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

การเรียนการสอนทั้ง 3 สาขาวิชา  จะเป็นนักเรียนสายสามัญจะต้องเรียนเหมือนกันคือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   นอกจากนั้นเป็นวิชาเฉพาะทาง  เช่น นักศึกษา สาขาเครื่องกล เรียนพื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ช่างกลโรง ช่างยนต์  เขียนแบบ  งานเชื่อม  สาขาไฟฟ้า เรียนวิชาเฉพาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่  สาขาโยธาเรียนด้านโยธา และงานไม้ ควบคู่กันคือหลักสูตรหลัก ใน 3 ปี  ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียน ม. 3  เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.  เป็นการเรียนรู้พื้นฐาน ทางช่าง จัดบริการฝึกพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและทักษะที่แน่น  นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมวิศวะมีความเข้มข้น เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ตลอดจนสามารถเรียนต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาตรี  และมีความสามารถเชี่ยวเฉพาะทาง สามารถนำความรู้ตั้งแต่ต้นไปพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปให้มากขึ้นและผลเป็น ที่น่าพอใจ
เมื่อปี 2546  ได้ทำโครงการจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  โดยเสนอเรื่องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมฐานเทคโนโลยี   ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าควรคงชื่อเดิมไว้ คือ ไทย-เยอรมัน  จึงเป็นที่มาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546  ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน  จนกระทั่งวันที่ 30 ตุลาคม  2550  ได้เสนอเข้าวาระพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดสร้างโรงเรียนเตรียมวิศวะ และได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ 160 กว่าล้านบาท

  
UploadImage


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. สืบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการ เรียนการสอนระดับ ปวช. ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน  และนักศึกษาของเราก็มีศักยภาพ  นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียน ปวช.  ก็มีศักยภาพในการเรียนต่อวิศวค่อนข้างสูง  และเล็งเห็นว่าเมื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อฝึกนัก ศึกษา ให้มีความชำนาญ และมีโอกาสในการศึกษาต่อระดับในระดับปริญญาตรี   อีกทั้งหลักสูตรของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวะ มีวิชาพื้นฐานทางวิศวะที่มีความสำคัญแก่นักเรียนที่จบ ม. 6 สายสามัญไม่ได้เรียนบางวิชามา เช่น วิชาเขียนแบบ วิชาพื้นฐานทางช่าง  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  นักเรียนที่จบ ม. 6 บางคนไม่ได้เรียนมา  บางคนไม่มีความถนัด มาสายทางปฏิบัติ  หรือที่เราเรียกว่าวิศวะสายปฏิบัติหรือ Partical  Engineer ยังดำเนินการอยู่ แต่หลักสูตร ปวช. อาจจะไม่ตรงสายเท่าไหร่ เช่น วิศวฯ   สาขาออกแบบเครื่องกล ออกแบบเครื่องพิมพ์ ซึ่งนักเรียนควรมีพื้นฐานทักษะการใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญการทำแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การจัดหลักสูตรนี้จึงเป็นการตอบสนอง ความต้องการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเพื่อศึกษาต่อยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้

มจพ. ใช้รูปแบบที่เน้นนักศึกษาที่จะเรียนต่อระดับสูงทาง Partical Engineer ให้มีพื้นฐานปฏิบัติมากขึ้นเน้นการใช้เครื่องจักร    โดยที่นักเรียน ระดับ ปวส. เรียนทุกสาขา ทั้ง ช่างยนต์ ช่างเชื่อม เรียนเหมือนกันหมด อีกสาขาหนึ่งที่เน้นเฉพาะทางและจะเปิดสอน คือ สาขายานยนต์ ที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งละสถาบันการศึกษาจะแข่งขันกัน ค่อนข้างสูง

เมื่อย้อนไปปี 2551  นักศึกษาได้ความสนใจมากและในปีนี้มีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ สำหรับ ปวช. ให้ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การเขียนแบบเมื่อก่อนใช้มือวาดบนกระดาษ ต่อมาใช้คอมพิวเตอร์ สาขางานเชื่อมเมื่อก่อนเชื่อมแก๊ส ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการใช้ระบบเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

สำหรับการ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอบตรงในช่วงเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ทุกๆ ปี เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

1. การรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ม.3

2. ซื้อระเบียบการรับสมัครประมาณ เดือน ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

3. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ไปยัง งานแนะแนวให้แก่โรงเรียนสายสามัญตั้งแต่ ม. 1- ม. 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า
 

UploadImage

สอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6111, 6236,6245 หรือ งานประชาสัมพันธ์ หรือ หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ  1626,1627 และ www.kmutnb.ac.th