มศว กำหนดสอบสัมภาษณ์-ปฎิบัติ เข้มหลักฐานไม่ครบตัดสิทธิ์ทันที


UploadImage


มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ทดสอบทางจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์วิชากร สอบภาคปฎิบัติ ขั้นที่ 2 
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสอบ ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 
หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่คณะกรรมการ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
 
รายละเอียดการสอบ
 
1. ผู้เข้าสอบขั้นที่ 2 ทุกคณะ / ทุกสาขาวิชา และทุกโครงการ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบ
 
1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 
2) สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือใบ ปพ.) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 
3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
 
5) เอกสารที่แสดงความสามารถ หรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละคณะ / สาขาวิชาต่างๆ ได้กำหนดไว้แล้ว (ถ้ามี)
 
(ดูจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศของระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) และระเบียบการของโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 แต่ละสาขาวิชา)

การรายงานตัวเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ขั้นที่ 2 ในวันที่26 ธันวาคม 2555 และกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 ไว้เป็น 2 แบบ คือ
 
แบบที่ 1 การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในคณะที่เข้าร่วมรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) คือคณะสังคมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศ
 
เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ขั้นที่ 2 ไปแล้ว จะส่งรายชื่อไปให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และผู้สอบผ่านฯ จะต้องปฏิบัติดังนี้
 
1) แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ : www.cuas.or.th เข้าสู่หน้าหลัก Clearing House ในหัวข้อ “เลือกคณะ” ซึ่งผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว หากไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่าสละสิทธิ์
 
2) สอท. จะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์พร้อมตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions) ให้มหาวิทยาลัยในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 1) ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.thในวันที่ 25 มีนาคม 2556
 
3) ให้ผู้มีรายชื่อตามข้อ 2) ไปรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2556 หากไม่ไปรายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
 
แบบที่ 2 การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในคณะที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) คือ
 
1) คณะทันตแพทยศาสตร์
 
2) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 
3) คณะพยาบาลศาสตร์
 
4) คณะพลศึกษา
 
5) คณะแพทยศาสตร์
 
6) คณะเภสัชศาสตร์
 
7) คณะมนุษยศาสตร์
 
8) คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
9) คณะวิทยาศาสตร์
 
10) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
11) คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
12) คณะศึกษาศาสตร์
 
13) คณะสหเวชศาสตร์
 
14) คณะสังคมศาสตร์ ยกเว้นสาขาวิชาภูมิสาสตร์และสารสนเทศ
 
15) สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
16) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
17) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 
18) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 
ทั้ง 18 คณะ / ทุกสาขาวิชา / ทุกโครงการ นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตที่เว็บไซ ต์http://istart.swu.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2556 หากไม่รายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะส่งรายชื่อผู้ที่รายงานตัวเข้าเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปี การศึกษา 2556 และจะไม่แจ้งคืนสิทธิ์ให้แม้จะลาออกจากการเป็นนิสิตแล้วก็ตาม
 
 
 
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง และแผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
เนื่องจากในวันสอบคัดเลือกดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกหรือดูแลให้บริการสถานที่จอดรถยนต์แก่ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทุกท่าน ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทุกท่าน โปรดหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจปฏิบัติ ดังนี้
 
☺ สำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โปรดใช้บริการต่างๆที่ท่านสะดวกในการเดินทาง ดังนี้
1. รถประจำทางหมายเลขต่อไปนี้
 
- ด้านถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) : รถเมล์สาย 2, 25 38, 40, 48, 98, 501, 508, 511,ปอ.พ.6 และ Airport bus
 
- ด้านถนนอโศกมนตรี : รถเมล์สาย 38, 98, และ 136
 
- ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ : รถเมล์สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512,ปอ.พ. 10 และ ปอ.พ. 23
 
2. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก
 
3. รถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT) ขึ้นที่สถานีเพชรบุรี และสถานีสุขุมวิท
 
4. รถไฟฟ้า Airport Link ลงสถานีมักกะสัน
 
5. ทางน้ำใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ และขึ้นที่ท่าเรือประสานมิตร
 
☺ สำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์โดยสารประจำทางได้ ดังนี้
 
1. รถประจำทางหมายเลข 381 ขึ้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (เข้ามหาวิทยาลัย)
 
2. รถตู้ บริษัท TTC 381 (ฟิวเจอร์-มศว) ขึ้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (เข้ามหาวิทยาลัย)
 
3. รถตู้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-บ้านนา ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านโรงพยาบาลราชวิถีลงหน้ามหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบเดินทางออกจากที่พักแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

โดยสามารถตรวจสอบเส้นทาง จาก สายด่วน 1644 สวพ. FM 91 หรือ สายด่วน 1193 ตำรวจทางหลวง หรือสายด่วน 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ สายด่วน 1490 บขส เป็นต้น

กำหนดการสอบของคณะต่าง ๆ