อาชีวศึกษาภาคกลางบุกเบิกเปิดหลักสูตร ป.ตรี 28 สาขา


UploadImage


          สถาบันศึกษาอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาหนึ่งใน 19 แห่งทั่วประเทศซึ่งจะเป็นสถาบันริเริ่มที่มีการเปิดการเรียนปริญญาตรีในปี การศึกษา 2556 โดยจะเปิดปริญญาตรี 8 ประเภทวิชา ได้แก่ อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรมและประมง รวมทั้งหมด 28 สาขาวิชา โดยจุดประสงค์ของการเปิดปริญญาตรี คือ ปัจจุบันผู้จบ ปวส. และ ปวท. สามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องมีโอกาสน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อตามสถาบันต่างๆ ที่ไม่ตรงกับความรู้ และทักษะเดิมทำให้ต้องมีการใช้เวลาที่ศึกษามากขึ้น เพื่อปรับพื้นฐานมีบางส่วนเริ่มต้นศึกษาจากปีที่ 1 ของหลักสูตร จึงไม่มีการพัฒนาต่อยอดทักษะ และส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่าย


          โดยสถาบันศึกษาอาชีวศึกษา 19 แห่งจะมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอยู่ในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบระดับ ปวส. ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีวิชาชีพสายตรงได้ต่อเนื่อง และจบภายใน 2 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปเรียนสายสังคมศาสตร์ โดยสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาหนึ่งใน 19 แห่งในเขตจังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย 10 สถานศึกษา คือ 1. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 2. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 3.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 4.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 5. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 6.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 8.วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 9. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไปโดยจะมีการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา


          ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cveil.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา