สนมั้ย..นักเรียนนายเรือ..รีบมาเตรียมสอบกัน

UploadImage
 
“ ท้องฟ้าเหนือคุ้งน้ำเจ้าพระยาในยามบ่ายวันนั้น ไม่มีใครทราบว่าจะเป็นเช่นใด หากแต่บรรยากาศภายในพระราชวังเดิม และความรู้สึกภายในจิตใจของ นักเรียนนายเรือ ครู ข้าราชการทหารเรือทุกคน คงจินตนาการได้ไม่ยาก เพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชวังเดิม ให้เป็นสถานที่ตั้งอย่างเป็นทางการ ของสถาบันอันทรงเกียรติที่ชื่อว่า โรงเรียนนายเรือ ”

ความปลื้มปิติในวันนั้น ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาไว้ซึ่งความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวไทยไม่เสื่อมคลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โรงเรียนนายเรือ" ได้สร้างบุคคลากรอันทรงคุณค่าให้กับสังคมไทยเสมอมา

จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ เป็นที่ใฝ่ฝันของบรรดาเยาวชนที่อยากจะก้าวเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในรั้วแห่งนี้

ในแต่ละปีจึงมีน้อง ๆ นักเรียน เข้าไปทดลองศักยภาพของตนเองเป็นจำนวนมาก

ปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ ตามกำหนดการเดิมที่ผ่านมา โรงเรียนนายเรือจะทำการเปิดรับในช่วงเดือนธันวาคม

หมายถึงว่า เราต้องเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับ...


UploadImage

ทำไมต้องเป็น นักเรียนนายเรือ...
 
 
  - ทำไมต้องเป็น นักเรียนนายเรือ อ่านรายละเอียด
 
 
  - นอกจาก เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเดือน และเครื่องแบบให้ แล้วได้อะไรอีก อ่านรายละเอียด
 
  - จบแล้วไปไหน อ่านรายละเอียด
 
  - ได้มีโอกาสฝึกภาคในประเทศและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด
 
  - ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตำรวจ ทุกปี ดูภาพกิจกรรม
UploadImage

การ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
     ๑.๑คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
 
     ๑.๒ เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี
 
     ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
     ๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด
 
     ๑.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
                  - อายุ ๑๔ ปี สูง ๑๕๕ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๐ ก.ก.
                  - อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๒ ก.ก.
                  - อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๔ ก.ก.
                  - อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๖ ก.ก.
 
     ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
     ๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
 
     ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด
 
     ๑.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
     ๑.๑๐ มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้
 
     ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
     ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 
     ๑.๑๓ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
     ๑.๑๔ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
 
หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๑.๑ - ๑.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที
 
๒ . การรับสมัคร
 
     ๒.๑ การสมัครทางไปรษณีย์ ( โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ )
 
     ๒.๒ การสมัครด้วยตนเอง รับสมัครพร้อมกันกับโรงเรียนเหล่าทัพต่าง ๆ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ( ดอนเมือง กรุงเทพฯ )
 
๓. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
 
     ๓.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบ เท่า
 
     ๓.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
 
     ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
 
     ๓.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
 
     ๓.๕ เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒)
 
          ๓.๕.๑ เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
 
          ๓.๕.๒ เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการ ศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัด ทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ
 
          ๓.๕.๓ เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของ ทหาร - ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
 
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้สมัครต้องถ่ายรูป โดยคณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนนายเรือ มีค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท
 
๔ . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ
 
     ๔.๑ การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้
 
          - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน      - วิชาคณิตศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน
 
          - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน     - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน
 
     ๔.๒ การสอบรอบที่สอง คัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้
 
          ๔.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะ สมที่จะเป็นนายทหาร
 
          ๔.๒.๒ การตรวจร่างกายเป็นการตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้งการตรวจโรค และความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
          ๔.๒.๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อประเมินความแข็งแรง ความ อดทน ความคล่องตัวของร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ ราย การ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร โดยคิดเป็นคะแนนการสอบพลศึกษา ๑๐๐ คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ๗๐๐ คะแนน เป็นคะแนนสอบรวม ๘๐๐ คะแนน ซึ่งจะนำคะแนนสอบรวมที่ได้ไปจัดลำดับที่ใหม่ เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป
 
๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ช่วงเดือน เมษายน
 
๖. การประกาศผลสอบภาควิชาการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ( ดอนเมือง กรุงเทพฯ ) หรือ โทรศัพท์ Q - Line ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/
๗. ตรวจสุขภาพจิต ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ)
 
๘. ตรวจร่างกาย  ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)
 
๙. สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ)
 
๑๐. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ( ดอนเมือง กรุงเทพฯ ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. หรือ โทรศัพท์ Q - Line ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/
 
 
๑๑. จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ราคา ชุดละ ๖๐ บาท ตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม จนถึงวันปิดรับสมัคร สามารถซื้อระเบียบการรับสมัคร ได้ที่
 
     พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 
          - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
          - โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
          - ราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
          - กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯ ( พระราชวังเดิม )
          - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ( นันทอุทยาน ) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฯ
          - สมาคมภริยาทหารเรือ ( ราชนาวีสโมสร – ท่าช้าง กรุงเทพ ฯ )
     พื้นที่ต่างจังหวัด
          - โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
          - ฐานทัพเรือสัตหีบ(ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ,
          - ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
          - กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ,
          - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ( ส.ทร. ๕ สัตหีบ )
          - สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่
          - กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ( ค่ายตากสินมหาราช ) จังหวัดจันทบุรี
 
     หรือ สั่งซื้อระเบียบการรับสมัคร ทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือ ธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ ส่งในนาม " สำนักงานสอบคัดเลือก " โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัส ๑๐๒๗๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๘๙๐, ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๘๐ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๙๐
 
 
กำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
 
๑.จำหน่ายใบสมัครเดือน ธ.ค. ของทุกปี
- หน่วยงานของกองทัพเรือ
- จำหน่ายทางไปรษณีย์

๒.วันรับสมัครเดือน ม.ค. – ก.พ.
เดือน มี.ค.- สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต
- โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
๓.สอบภาควิชาการเดือน เม.ย.
 
๔.ประกาศผลสอบภาควิชาการ และรายงานตัวเดือน เม.ย.
 
 
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Line) หมายเลข ๑๙๐๐-๘๘๘-๕๖๓ 
- Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/
 
๕.ทดสอบสุขภาพจิตเดือน เม.ย.เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
 
๖.ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเดือน เม.ย.เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
 
๗.ตรวจร่างกายเดือน เม.ย.เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ

๘.สอบพลศึกษาและสัมภาษณ์เดือน เม.ย.เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
 
๙.ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายรายงานตัวรับทราบคำชี้แจงการทำสัญญาเดือน เม.ย. รายงานตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
ฟังคำชี้แจงตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ . ๑๒.๐๐ น.
-โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)
– สอบถามผลทางโทรศัพท์ และทาง Internet ตามข้อ๔ เดือน เม.ย. เวลา ๐๙.๐๐

๑๐.รายงานตัว/ทำสัญญามอบตัวเข้าศึกษา เดือน พ.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
- มอบตัวนักเรียน เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)

๑๑.บุคคลสำรองรายงานตัว/รอฟังผล เดือน พ.ค.
รายงานตัว เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
รอฟังผล เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)

๑๒.เปิดภาคการศึกษาเดือน พ.ค.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสอบคัดเลือก 
  โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๘๙๐, ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๘๐ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๙๐

ข้อมูลจากโรงเรียนนายเรือ 
http://www.rtna.ac.th