รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2556


 
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
 
เปิดรับสมัคร  3 ธันวาคม 2555  ถึง  20  มกราคม 2556
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1  กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีสากล) ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ)
 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
 

รายละเอียดทั้งหมด   http://regservice.buu.ac.th/text/FA.pdf