มุ่งผลิตแพทย์-พยาบาล จุฬาฯ เริ่มแล้ว ลดรับนิสิตสายสังคม -มนุษย์ศาสตร์


นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยกรณีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้นว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังรวบรวมข้อมูลสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มเติมจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้เสนอไปที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอผลิตเพิ่มแล้ว ซึ่งการปรับการผลิตนักศึกษาตามนโยบายอาจดำเนินการไม่ทันในปีการศึกษานี้ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการรับแต่ละสาขาวิชาไว้หมดแล้ว ดังนั้น อาจจะต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตาม สกอ.จะพิจารณาดูว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่อาจจะดำเนินการได้ก่อน ทั้งหมดนี้ต้องนำข้อมูลเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาต่อไป ส่วนกรณีการควบคุมคุณภาพในการผลิตนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานั้น สกอ.ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับนโยบายเปิดสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพราะการผลิตกำลังคนของมหาวิทยาลัยต้องดูความต้องการของตลาด หากมุ่งผลิตนิสิตนักศึกษาจนล้นตลาดจะไม่คุ้มค่า อย่าง การรับนิสิตของจุฬาฯจะพยายามจำกัดการรับสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แต่บางสาขาวิชายังจำเป็นอยู่ ซึ่งขณะนี้จุฬาฯ กำลังให้แต่ละคณะกำหนดสัดส่วนการรับนิสิตที่เหมาะสมในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับจำนวนอาจารย์ ซึ่งแนวโน้มการรับนิสิตสายสังคมศาสตร์ของจุฬาฯ จะลดลง

"ภาพรวมของอุดมศึกษาทั่วประเทศนั้น ผมเห็นว่าขณะนี้การผลิตนิสิตนักศึกษาในสายครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ เปิดสอนกันมากเกินไป จะเห็นว่าเวลาเปิดสมัครสอบบรรจุครูแต่ละครั้ง จะมีคนมาสมัครกันเยอะมาก ฉะนั้น ควรต้องทบทวนการผลิตสาขาวิชานี้ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะนำไปหารือกัน" นพ.ภิรมย์กล่าว
 

Credit http://www.matichon.co.th