รัฐบาลบังคลาเทศเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเรียนแพทย์ ทันตะ

 
UploadImage


รัฐบาลบังคลาเทศ จัดสรรที่นั่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจัด สรรให้แก่ผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาคมเพื่อความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเซียใต้หรือ SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ด้วยทุนส่วนตัว

โดยจัดสรรที่นั่งเรียนจำนวน ๔๕ ที่นั่ง เพื่อศึกษาในวิทยาลัยการแพทย์ สาขาแพทย์ศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery – MBBS)

จัดสรรจำนวน ๕ ที่นั่ง เพื่อศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ (Bachelor of Dental Surgery)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

หรือสอบถามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๐ ๕๑๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๓๙๐ ๕๑๐๖

ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และส่งเอกสารหลักฐานไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕