โควตาความสามารถพิเศษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และ สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 56

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ
มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
และด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์