โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
    2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
    4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
    6. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6 เทอม 1) ดังนี้
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
      - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
      - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
    1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์ (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
    4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
    5. ให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    6.สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)
3.1กำหนดการรับสมัครออนไลน์
    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 คลิกที่นี่
3.2 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
       - สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th/school/science/mainหรือhttp://www.admission.mfu.ac.th/
       - ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
       - ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการ  สมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
       - พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์
 (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556)
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
    - เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
    - ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
      2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร และ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
      5. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
      6. เรียงความแสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา ประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
      7. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)
ส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
เรียน     คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
             อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
            (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)
4. การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและเรียงความ
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ทาง http://www.mfu.ac.th/school/science/mainและ
http://www.admission.mfu.ac.th
6. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยัน สิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท โดย
     6.1 ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง  
http://www.mfu.ac.th/school/science/mainหรือ http://www.admission.mfu.ac.th/
และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post(ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
ดังรายชื่อต่อไปนี้          1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                              2. ธนาคารกรุงไทย
                              3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
     6.2 เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การ เข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยัน สิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
     6.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐาน การชำระเงินมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์   ต้นทางเป็นสำคัญ) 
เรียน     คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
             อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
            (ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ป.ตรี โควตาพิเศษ)
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว) ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง http://www.mfu.ac.th/school/science/main และhttp://www.admission.mfu.ac.th/
8. เงื่อนไขอื่นๆ
    8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่ชำระเงินค่า ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
    8.2 ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา
    8.3 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admission)
    8.4 การรับนักศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 นี้  ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
    8.5 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความ สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้
    8.6 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
    8.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
 ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [ 9,440.24 KB]