โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๑.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          ๑.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          ๑.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          ๑.๕ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการศึกษาภาษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)และมีความสามารถทางด้านกีฬา
          ๑.๖ เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑ ) ดังนี้
                    - แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม(GPAX)ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
                    - แผนการศึกษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX)ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ๒.๑ หลักฐานการสมัคร
          ๑. รูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์(รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
          ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
          ๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          ๔. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา (ชั้น ม.๔ -ม.๖เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
          ๕. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/ PAT (ถ้ามี)
๒.๒ ขั้นตอนการสมัคร
          สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
          ๒.๒.๑ ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
          ๒.๒.๒ ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐บาท
          ๒.๒.๓ พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์  (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒พฤศจิกายน ๒๕๕๕ถึงวันอังคารที่ ๑๕มกราคม ๒๕๕๖) ดังรายชื่อต่อไปนี้
                   ๑.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                   ๒. ธนาคารกรุงไทย
                   ๓. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
          ๒.๒.๔เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการ รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูก ต้อง)                   
          ๒.๒.๕ ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
                   ๑)ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                   ๒)สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                   ๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                   ๔)สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                   ๕)ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา (ชั้น ม.๔ -ม.๖เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                    ๖) สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/ PAT (ถ้ามี)
          ส่งเอกสารการสมัครมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ ๑๕มกราคม ๒๕๕๖ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
เรียน    คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
           ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
           อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
            (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)
 
๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทางhttp://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
๔. การสอบคัดเลือก
          สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสำนักวิชา ๒ ชั้นที่ ๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                           
          กรณีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กับอาจารย์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          กรณีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ สามารถ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กับอาจารย์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
          วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางhttp://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
๖. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน ๖,๐๐๐บาท โดย
          ๖.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้า ศึกษาทาง http://www.admission.mfu.ac.th/ และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post(ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)ดังรายชื่อต่อไปนี้
                           ๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                           ๒. ธนาคารกรุงไทย
                           ๓. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          ๖.๒ เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การ เข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยัน สิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          ๖.๓ ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐาน การชำระเงินมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  เรียน     คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
               ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
               อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
(ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ป.ตรี ระบบโควตาพิเศษ)

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว) ในวันศุกร์ที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ทาง http://www.admission.mfu.ac.th/หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
เงื่อนไขอื่นๆ
          ๘.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่ชำระเงินค่า ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          ๘.๒ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ๖,๐๐๐บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ทุกกรณี
          ๘.๓ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
         ๘.๔ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วให้กับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admission)
          ๘.๕ ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะไม่สามารถย้ายไปเรียนสาขาวิชาอื่นได้ตลอดหลักสูตร
          ๘.๖ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
          ๘.๗ ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
 ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ 2,422.48 KB]