รับตรง เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ
(Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

   ในโครงการรับตรงครั้งที่  1  / 2556  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  31  ธันวาคม  2555  ผู้สนใจสมัคร
ออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th