รับตรง ทั่วประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


UploadImage


รับตรง ทั่วประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556


กลุ่มผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้
 
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 
- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสตว์  
- ฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง ฟาร์มที่ต้องมีชนิดและจำนวนสัตว์ในฟาร์มตามขอกำหนด ดังนี้
- ต้องเป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- GPAX  ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีใรภาคการศึกษาสุดท้าย สายวิทย์ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPAX ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
 - ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00รับสมัคร                                               1 ธ.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน                    8 ม.ค. 2556
สอบข้อเขียน                                         30 ม.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       10 เม.ษ. 2556
สอบสัมภาษณ์                                       25-26 เม.ษ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา              3 พ.ค. 2556


ค่าสมัคร 800 บาท 


ที่มา :  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp