รับตรง หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ สวนดุสิต 2556


หลักสูตรเลขานุการทางการแพทยย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต " หลักสูที่ที่มีการเปิดสอนในใน
ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางสาธารณสุขและการแพทย์แห่งอาเซียน เปิดรับนักศึกษา 1/2556  สมัครออนไลน์ได้ที่  http://entrance.dusit.ac.th/  ถึึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น สอบถามข้อมูล  http://www.facebook.com/medicalsecretary