โควตา วิทยาลัยนาโนฯ ลาดกระบัง 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รับสมัคร  26 พฤษศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2555
 
คุณสมบัติ
 
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้ ม.6 หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชระเลิศอันดับ 1-3 จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ม.6 ครั้งที่ 1-3 หรือผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาโนเทคโนโลยี
 
รับสมัคร  26 พย ถึง 7 ธันวาคม 2555