รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556

 จำนวนรับเข้าศึกษา
1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
         รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 3 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2556

สอบข้อเขียนวันที่  27 มกราคม 2556
รายละเอียดทั้งหมด   http://seas.arts.tu.ac.th/news/general/2556.pdf