รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

EEBA Admission 2013

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 3 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556

Application Period Dec 3,12 – Jan 31,13
Announcement of Applicant Eligible interview Feb 15,13
Interview Process Feb 18 – 22 ,13
Announcement of Interview Results Mar 14, 13
Report for studies Mar 18 – 19,13
Study for Basic Courses Adjustment June - July
First Semester August 19,13
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
- สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าโดยมี GPAณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
-  มีผลคะแนน GAT 85 (Part 2ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน และ PAT 71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน และ
-  มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPAณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ และ
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score      แบบ IBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 500 คะแนน     ขึ้นไป หรือ SAT (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป  และ
- มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชาและ
- มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
http://www.facebook.com/eebakaset
www.eeba.eco.ku.ac.th
หรือติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 579 2800  ต่อ 5602,5603