รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2556  
ระบบโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รับสมัคร 8 พฤศจิกายน  ถึง 6 ธันวาคม 2555
ระบบรับตรง14 จังหวัดภาคใต้  19 ธันวาคม 2555 ถึง 30 มกราคม 2556