รับตรง ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


รับตรง สาขาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 2556ภาคปกติ  20 คน ภาคพิเศษ 30  คน

เปิดรับสมัคร  11-22 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.facebook.com/Agribusiness