พระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


โครงการรับตรงสอบข้อเขียน  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย

·       ระดับ ม. 3 เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
·       ระดับ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี
·       ระดับ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี หรือปริญญาตรีเทียบโอน  3 ปี
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 14  ธันวาคม  2555   -  20  กุมภาพันธ์  2556
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา  
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.6  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2556
โครงการสมทบพิเศษ
1   ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เรียนในเวลาราชการ)
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ  ม.6  ปวช. หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนนสอบ O- NET/GAT/PAT เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
·   มจพ. กรุงเทพ    คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
·       มจพ. ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2   ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ  ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มจพ. กรุงเทพ และ มจพ. ปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน -  15 พฤษภาคม  2556
ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครทางอินเทอร์เน็ต   ที่  www.admission.kmutnb.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627