ประกาศผล รับตรง มศว 21 พ.ย.2555 หลัง 16.00 น.

มหาวิทยาลัย จะประกาศผลสอบข้อเขียน ป.ตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2556 
ในวันที่ 21 พ.ย.2555 หลัง 16.00 น.

ในระบบงานรับนิสิตใหม่ ที่ http://admission.swu.ac.th/ 

และดังนั้นเมื่อคุณเข้าระบบก่อนวัน-เวลาที่กำหนดจะพบว่า สอบไม่ผ่าน 

นอกจากนี้จะมีการประกาศผลเป็น PDF บนหน้า web ของมหาวิทยาลัย และรับนิสิตใหม่ และ 

ติดประกาศที่ใต้อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อาคารด้านถนนสุขุมวิท 21