รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556

UploadImage
 
รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556
 
จำนวนรับเข้าศึกษา  รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน แบ่งออกเป็น

1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
     
 
คุณสมบัติ
 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
- GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75กำหนดการ

รับสมัคร                                                    3 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน            14 มกราคม 2556
สอบข้อเขียน                                            27 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์      1 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                           13 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  18 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                                25-26 มีนาคม 2556

ค่าสมัคร 700 บาท
 

 
ที่มา: http://seas.arts.tu.ac.th/