Update เพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 56

UploadImageบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2556 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะเเนนหรือ

   -SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1000

ค่าสมัคร 1000 บาท


 
------------------------------------------------------------------------
 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                                    3-31 มกรคม 2556
          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    
8 กุมภาพันธ์ 2556
และสอบสัมภาษณ์      
 
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    18-17 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                      19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                           21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนผลสอบ

- CU-AAT(Verbal Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะเเนนรวม CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 900 คะเเนนหรือ

-SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 และได้คะเเนนรวมSAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 

ค่าสมัคร 1000 บาท

 
------------------------------------------------------------------------
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. GPAX ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   - CU-AAT(Verbal Section) ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
   - CU-TEP ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ 
   - SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 
หรือ
   - SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
   - CU-ATS (เฉพาะวิชาเคมี )ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน หรือ
   - CU-ATS (Nano)(เฉพาะวิชาเคมี )ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน หรือ
   - SAT II (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
   - แบบทดสอบที่วัดความถนัดทางเคมีที่จัดโดยศูนย์สอบทางวิช่การแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไม่ต่ำกว่า 320

ค่าสมัคร 1000 บาท

------------------------------------------------------------------------
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                               3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   7 กุมภาพันธ์ 2556
สอบข้อเขียน                                   9 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์       18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา       15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                     21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมในส่วน (
Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะเเนนหรือ
 
   -SAT I (Critical Reading และ Math) ได้คะเเนนรวมในส่วน (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 คะเเนนหรือ

- ACT (Math Section และ English Sectionได้คะเเนนรวมในส่วน (English Section) ไม่ต่ำกว่า 18 คะเเนน
 

ค่าสมัคร 1000 บาท


  ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html