รับตรง บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬา 2556


 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รับตรง บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครระหว่าง 3-31 มกรคม 2556

 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะเเนนหรือ

   -SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1000

ค่าสมัคร 1000 บาท


 
ที่มา : http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&title=anno&id=601&Itemid=9
เอกสารประกอบข่าว :