รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณทิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารระหว่างประเทศ
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=366