โควตาออนไลน์ 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์


UploadImage


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตาออนไลน์ 14 จังหวัดภาคใต้ 9 สำนักวิชา 34 หลักสูตร  1,750 คน 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิด เผยว่า  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th/ โดยได้มีการเปิดรับสมัคร ใน 9 สำนักวิชา 34 หลักสูตร จำนวน 1,750 คน โดยมีรายละเอียดการรับดังนี้


1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 30 คน

2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับ 60 คน ภาษาจีน 70 คน  อาเซียนศึกษา 50 คน รัฐศาสตร์ 50 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 40 คน

3. สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี รับ 80 คน บริหารธุรกิจ  160 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 คน เศรษฐศาสตร์ 70 คน

4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับ 80 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ  50 คน การจัดการสารสนเทศดิจิตัล  50 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 คน วิศวกรรมซอฟแวร์  50 คน

5. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) รับ 30 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 20 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง) 30 คน อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร) 60 คน อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 30 คน

6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับ 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 40 คน วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 50 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 40 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 40 คน

7. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์  45 คน อนามัยสิ่งแวดล้อม  45 คน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 45 คน กายภาพบำบัด 45 คน

8. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รับ 50 คน

9. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม รับ 30 คน  การออกแบบอุตสาหกรรม  30 คน


          ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้


ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2  ธันวาคม 2555 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ) หรือนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ โทร.0850694079