เปิดรับตรง วิศวะ ม.เกษตรศาสตร์


UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

รับจำนวน 895 คน โดยกำหนดให้ใช้ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ สาขาวิชาที่รับสมัคร วิธีการสม้ครและเงื่อนไขต่าง ๆ

รับโครงการสอวน.และ สสวท.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน

รายละเอียดการรับ