รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบรับตรง รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช. คุณสมบัติเป้นได้ตามคณะ/สาขากำหนด เกณฑ์
การคัดเลือกพิจารณาโดยใช้คะแนน GAT/PAT !!!  จำนวน 2225 คน
- วิศวกรรมศาสตร์
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาศาสตร์
- อุตสาหกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
- วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนรับตรงสถาปัตย์ ปีที่แล้ว เปิดรับช่วง ธันวาคม - มกราคม ปีนี้อาจเปิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน รอติดตามครับ
พิจารณาคัดเลือกจาก
1. GAT - PAT และบางคณะอาจมีการสอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ ร่วมด้วย
2. สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/
ค่าสมัครคนละ 500 บาท (ชำระได้ถึง 22 พฤศจิกายน 2555 )
รับสมัคร 26 ตุลาคม ถึง  20 พฤษศจิกายน 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-10-25_14-11-52_plQSe.pdf
thx  Twistiez