รับตรงสาขา เทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

UploadImage 

รับสมัคร สาขา เทคโนโลยีมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556
 
ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มเอกวิชาคือ
1. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล (DMT)
2. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ (BMT)
3. กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ (GDM)
 
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2556

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
ระยะเวลาการสมัคร : 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2555