คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับนิสิตใหม่ ป. โท การแปลและการล่าม

                                                 
UploadImage

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ดังนี้
1. สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 14  
2. สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 4

*และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่าม ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 1  (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555              
สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13
ห้อง 1305-1306  คณะอักษรศาสตร์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4634 หรือ http://www.arts.chula.ac.th/cti