รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556

UploadImage

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่ปิดรับ
- วิศวกรรมศาสตร์
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาศาสตร์
- อุตสาหกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
- วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช.
- GPAX ตามคณะ/สาขากำหนด
- ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการ
รับสมัคร                                            26 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์            21 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก         30 ม.ค. 2555
ยืนยันสิทธ์                                        15 มี.ค. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ ที่มา :http://www2.reg.kmitl.ac.th/index/index.php