มจธ.รับม.ปลาย - ปวช.ร่วมโครงการ Tour KMUTT


UploadImage


เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักในกลุ่มโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหลักสูตรคณะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีขึ้น จึงได้จัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2, ปวช.3)จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมตามคณะที่สนใจ
2. อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1.  สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.tour.kmutt.ac.th/
2.  ตรวจสอบความถูกต้อง
3.  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT ก่อนยืนยันการสมัคร
4.  ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หมายเหตุ :

1.  การสมัครในระบบจะเปิดให้สมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นจะปิดระบบทันที
2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ทาง http://www.tour.kmutt.ac.th
3.  ผู้ที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ จะมีผลต่อการพิจารณาเข้าศึกษาต่อใน มจธ.

ดูลายละเอียดและกำหนดการได้ที่
http://www.tour.kmutt.ac.th