ระเบียบการรับตรง และ Admissions สถาบันพระบมราชชนก 2556

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รับสมัครรับตรง 12-25 พฤษศจิกายน 2555
Admissions  10 มีนาคม ถึง  10 เมษายน 2556
ระบบสอบรับตรง
เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒)
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info