รับตรง คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร 2556

UploadImage

รับครง โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556

คุณสมบัติ
- เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย - คณิต
- GPAX 5 ภาคการศึกษา  ไมต่ำกวา 2.50
- เปนผูมีผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 ครั้งที่ 1/2556


กำหนดการ
รับสมัครตั้งแต                                           12 พฤศจิกายน –  14 ธันวาคม  2555
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียน        28 ธันวาคม 2555
สอบขอเขียน                                             13 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ               1 กุมภาพันธ 2556
สัมภาษณและรายงานตัว                             17 กุมภาพันธ 2556 ที่มา : http://www.quota.forest.ku.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :