ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการสมัครค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 9

เรื่อง แสงเทียนเล่มใหม่ จุดไฟประกายฝัน

 1.      เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่  29กันยายน พ.ศ. 2555 –  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
2.      ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
         ทางเว็บไซต์ http://ednet.kku.ac.th/~edsanfun9
         และแฟนเพจ http://www.facebook.com/edsanfun9
3.      ค่ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ธันวา
คม พ.ศ. 2555 – 10ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
4.      เอกสารที่ต้องส่งมาแนบการสมัคร
       - ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ๑ นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งใบสมัคร)
       - เอกสารประกอบการพิจารณา (คำถาม-คำตอบ)
       - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
5.      ขั้นตอนการสมัคร       -  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website: http://ednet.kku.ac.th/~edsanfun9
       -  กรอกใบสมัครและตอบคำถามพร้อมติดรูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียนขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
       -  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆมาที่

“โครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 9” สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

* หมายเหตุ : วงเล็บมุมซอง “สมัครค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 9”
            - ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้            - 
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จำกัดแผนการเรียน
            - ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
1.      สำหรับน้องที่มีชื่อในการประกาศผล ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 9 จะต้องชำระค่าเข้าร่วมค่าย เป็นจำนวน 350บาท
-          รายละเอียดการชำระเงิน การเดินทาง ตารางนัดหมายเวลา การลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบ พร้อมกับวันที่ประกาศรายชื่อที่เว็บไซต์และแฟนเพจของค่าย
ทางเว็บไซต์ http://ednet.kku.ac.th/~edsanfun9
แฟนเพจ http://www.facebook.com/edsanfun9

2.      สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          เว็บไซต์ : http://ednet.kku.ac.th/~edsanfun9
แฟนเพจ http://www.facebook.com/edsanfun9
          หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
นายกฤษณะ คำพิระ (พี่เล็ก)             080-1808205     ประธานโครงการ
นายบดี ทะนอก (พี่โจอี้)                   082-7787796     รองประธานโครงการ
นางสาวกมลรส นาคำ (พี่เล็ก)           089-7213246     เลขานุการ
นางสาวชญานี ไทยสะเทือน (พี่หนิง)   087-9605251  ประสานงาน