เปิดสอบโอเน็ต ม.6 เทียบเท่า


UploadImage


          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.เปิดให้นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต สมัครสอบโอเน็ตในระหว่าง วันที่ 1-15 พ.ย. 2555  ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th จากนั้นจะประกาศผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบ วันที่ 5 ม.ค. 2556  สอบวันที่ 9-10 ก.พ. 2556 และประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. 2556 ทั้งนี้ นักเรียนเทียบเท่า หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล เป็นต้น


          ผอ.สทศ.กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ออกประกาศเรื่องการใช้ผลการทดสอบโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยจะใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและคะแนนโอเน็ต สัดส่วน 80: 20 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งมีการนำผลการทดสอบโอเน็ต ม.6 ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วย ระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นกลาง หรือ นำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นต้น ซึ่ง สทศ.ขอย้ำให้นักเรียนที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ให้สมัครสอบภายในระยะเวลากำหนด เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์