วนศาสตร์ ม.เกษตรฯรับป.โทการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม


UploadImage

คณะ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ


เกณฑ์พิจารณา

ประเมินผู้สมัครในด้านต่างๆ คือ บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์ และอื่นๆ

การสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.fraea.forest.ku.ac.th/ หรือ ขอรับชุดใบสมัครได้ที่ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          -สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครทางไปรษณีย์ (พร้อมหลักฐานการชาระเงิน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 -10 กุมภาพันธ์ 2556

          -สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มก. เลขที่ 374-1-00001-7 หรือ ธนาคารทหารไทย มก. เลขที่ 069-2-00001-1 (ห้ามโอนผ่าน ATM หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ) และส่งสาเนาใบนาฝากจากธนาคาร (ตัวจริง ห้ามถ่ายเอกสาร) พร้อมที่อยู่มายังโครงการฯ เพื่อทางโครงการฯ จะได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ต่อไป
  

สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2942-8660 ภายใน 1222 ต่อ 301

E-mail : ffortrko@ku.ac.th, http://www.fraea.forest.ku.ac.th