รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 13 คณะ 373 คน


UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้อง ถิ่น (โควตาพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556

การสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ที่สอบในเดือนตุลาคมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการคัดเลือกเข้าศึกษา

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ / สาขาวิชา กำหนด โดยมีหลักการให้เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ดังนั้น จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ก่อน หากจังหวัดมีมากกว่าจำนวนรับให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงจำนวน ที่กำหนดรับ กรณีที่โควตาจำนวนรับยังเหลือให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดว่าเป็นของใครคนนั้น จะได้สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา 1 , 5 , 6 และ12 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด รวม30 จังหวัด มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ เนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

และชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

หลังจากนักเรียนสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เพื่ออาจารย์แนะแนวจะได้รวบรวมส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

คณะที่รับเข้าศึกษามี 13 คณะ รวมจำนวนรับเข้าศึกษา 373 คนรายระเอียดเพิ่มเติม ที่ : http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/30.pdf