ม.อ.หาดใหญ่รับตรงป.ตรี การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์UploadImage

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (Bachelor of Business
Administration Program in Tourism Management in MICE Industry) ในปี 2556 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพ ของการจัดการท่องเที่ยวในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงาน แสดงสินค้าและงานประชุมในภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวใน อุตสาหกรรมไมซ์ โดยประกอบอาชีพ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการผู้ปฎิบัติงานประชุมนานาชาติ ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์ หรืออาชีพอิสระ

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 074-28-7857

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.mgt.psu.ac.th หรือ http://www.mgt.psu.ac.th/images/data_pr/mice56.pdf