อธิการบดี ม.พะเยาคาดต้นปีหน้าเริ่มสร้าง รพ.ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์


UploadImage


ศ.พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า ต้นปี 2556 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์ มพ. โดยวางแผนไว้ว่าจะมีเตียง 120 เตียงในปี
2558 และขยายเป็น 240 เตียงปี 2559 จะมีเตียงทั้งหมด 480 เตียงในปี 2560 เป็นศูนย์การแพทย์ที่สมบูรณ์ ครบวงจร เป็นโรงเรียนฝึกหัดแพทย์รองรับการเรียนการสอน ใช้เป็นสถานที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาธารณสุข ที่สำคัญจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริการประชาชนในพื้นที่ล้านนาตะวันออกทั้ง หมดครอบคลุม จ.แพร่ พะเยา ลำปาง

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณให้คำแนะนำการของบประมาณการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 3,800 ล้านบาท จากที่ มพ.วางแผนงบฯ จัดสร้างโรงพยาบาลว่าจะใช้เงินจำนวน 5,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้รับงบประมาณแล้ว 1,200 ล้านบาท สำหรับโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์นี้จะขอใช้พื้นที่วนวัฒนวิจัยของกรมป่าไม้ อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 500 ไร่ จากทั้งหมด 600 ไร่ อธิบดีกรมป่าไม้ รับปากแล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจนับจำนวนต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อม(EIA) เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีไม้สักและไม้เบญจพรรณที่มีอายุเก่าแก่ และต้องอนุรักษ์.- สำนักข่าวไทย