โคตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

UploadImage

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
- ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

สมัครออนไลน์ (วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556) คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง        วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                    วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง            วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา : 
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6601

เอกสารประกอบข่าว :