โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556

การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 

หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา
1 คหกรรมศาสตร์
2 อาหารและโภชนาการ
3 เคมีการเกษตร
4 การจัดการศัตรพืชและสัตว์
5 วิทยาศาสตร์เกษตร
6 เกษตรเขตร้อน
7 โครงการพิเศษ เกษตรเขตร้อนหลักสูตร นานาชาติ
 
เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษศจิกายน 2555
 
คุณสมบัติ  กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต  GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5
GPA รายวิชา คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภคมั ชีวิทยา และ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.00


รายละเอียดทั้งหมด http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/nisitthai56.pdf