วชิราวุธวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนใหม่


UploadImage

วชิราวุธวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2556 

ระเบียบการรับสมัคร


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักเรียนชาย กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2555 และคาดว่าจะจบการศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
1.2 มีสุขภาพแข็งแรง
1.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและรับผิดชอบด้านความประพฤติ

2. การจำหน่ายใบสมัคร

2.1 จำหน่ายใบสมัครที่ แผนกธุรการ ชั้น 2 ตึกรามจิตติ (การเดินทาง เข้าทางประตูเวสสุกรรมสถิต ถ.สุโขทัย) ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 
15 มกราคม 2556 ในเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทรศัพท์หมายเลข (02) 669-4526 ถึง 9 ต่อ 212 และ 255
2.2 ใบสมัคร รวมค่าทดสอบ ชุดละ 1,500 บาท

3. เอกสารการสมัคร

3.1 ใบสมัคร และหนังสือรับรอง (ผู้รับรองจะต้องรับรองความประพฤตินักเรียนตลอดการศึกษาในวชิราวุธวิทยาลัย)
3.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และแนบมาพร้อมใบสมัคร 2 รูป)
3.3 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3.5 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3.6 สำเนาผลการเรียน (ของเทอมที่ผ่านมา) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
3.7 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลต่าง ๆ (ถ้ามีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ทั้งของผู้สมัคร และบิดามารดา)
** รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ **

4. การยื่นใบสมัคร

4.1 ผู้ปกครองนำใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายื่นที่ แผนกธุรการ ชั้น 2
ตึกรามจิตติ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556
4.2 เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว จะได้รับใบตอบรับ พร้อมเลขประจำตัวสอบ วชิราวุธวิทยาลัยจะส่งพระมนูแถลงสาร ซึ่งเป็นวารสารของโรงเรียนให้ท่านทราบข่าวสารของโรงเรียนเป็นระยะ ๆ

5. การทดสอบ และการประกาศผลสอบ

5.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถดูได้ที่
- บอร์ดติดประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ณ ตึกรามจิตติ ชั้น 1
- website ของวชิราวุธวิทยาลัย ที่ www.vajiravudh.ac.th หัวข้อ รับสมัครนักเรียนใหม่
5.2 การประกาศผลสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่างๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศที่บอร์ด และทาง website ของโรงเรียน