โควตาสสวท. และโควตาสอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศ
ไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
6 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
9 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร
12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th

ระเบียบการ  http://admission.eng.ku.ac.th/sites/default/files/announcement-ipst-posn-56.pdf