โควตา ความสามารถพิเศษ(กีฬา-ดนตรีและนาฎศิลป์) ม.แม่โจ้ 2556

UploadImage


โควตา ความสามารถพิเศษ(กีฬา-ดนตรีและนาฎศิลป์) ม.แม่โจ้ 2556


คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี

- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึษาในภาคเรียนสุดทัาย ในะดับ ปวช. ปวท. อวท. หรือใบประกาศนียบัตรเที่ยวเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติในปัจุบันหรือเคยเป็นนักกีฬามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- เป็นนักกีฬาตัวเเทนเขต/ตัวแทนจังหวัด/เยาวชนเขต ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นนักกีฬามาแล้วไม่เกิน 2 ปี และได้รับรางวัล 1-3 เท่านั้น
- คุณสมบัติด้าน ดนตรีและนาฏศิลป์ ดูตามรายละเอียดในไฟล์แนบ

หลักสูตร 5 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึษาในภาคเรียนสุดทัาย ในะดับ ม.6 แผนกการเรียน วิทย์-คณิต ,ศิลป์คำนวน ,ศิลป์ภาษา
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติในปัจุบันหรือเคยเป็นนักกีฬามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- เป็นนักกีฬาตัวเเทนเขต/ตัวแทนจังหวัด/เยาวชนเขต ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นนักกีฬามาแล้วไม่เกิน 2 ปี และได้รับรางวัล 1-3 เท่านั้น
- คุณสมบัติด้าน ดนตรีและนาฏศิลป์ ดูตามรายละเอียดในไฟล์แนบ


กำหนดการ
รับสมัคร 10 ต.ค. - 5 พ.ย. 2555
สอบคัดเลือก 17-18 พ.ย.2555
ประกาศผล 1 ก.พ. 2556ค่าสมัคร 300 บาท

เอกสารประกอบข่าว :