เปิดรับสมัครแล้ว วิชาสามัญ 7 วิชา สทศ 10-30 ตุลาคม 2555 !!!


 
 

รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10 - 30 ต.ค. 2555  คลิกที่นี่ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชาก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง 
กำหนดดำเนินการ
 
ค่าสมัครสอบ วิชาละ  ๑๐๐  บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  ๗  ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)
 
วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ
สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  โดยจัดสอบในวันที่  ๕  - ๖   มกราคม  ๒๕๕๖  เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ  ๑  ชั่วโมง  ๓๐  นาที