ค่าย วิศวะ'สุรนารี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในชื่อ "วิศวะ'
สุรนารี #1" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.ครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.นักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ 2.แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3.เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.4 ใช้เกรดเฉลี่ยนมัธยมศึกษาตอนต้น )
วิธีการสมัคร 1.หลังจากกรอกใบสมัคร online แล้วให้ Download เอกสารที่ต้องส่งได้ที่ http://eng.sut.ac.th/neweng และส่งไฟล์มาที่ campengsut@gmail.com ภายในวัน 30 กันยายน 2555 2. เอกสารที่ต้องส่งไฟล์มาที่ campengsut@gmail.com ได้แก่ 1) ใบอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม 2) คำถามเพื่อคัดเลือก 3) เอกสารแสดงผลการเรียน ค่าใช้จ่าย 1.ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท (เป็นค่าเสื้อค่าย อุปกรณ์และของที่ระลึก)
วิธีการคัดเลือก คัดเลือกจากใบสมัคร กำหนดการ 1.รับสมัครผ่านโรงเรียน วันที่ 1-25 กันยายน 2555 2.รับสมัครโดยตรง online วันที่ 1-30 กันยายน 2555 2.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2555 3.โอนเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 3-7 ตุลาคม 2555 4.ส่งหลักฐานการโอนเงิน วันที่ 3-8 ตุลาคม 2555 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 9 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ :1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย และความเคลื่อนไหว จะประกาศทาง http://eng.sut.ac.th และ Fanpage : ค่าย "วิศวะ' สุรนารี #1"